FORGOT YOUR DETAILS?

Het centrum van jouw regio!

De regio in handbereik, nieuws aanbiedingen en uitgaan tips!

Plaatsbelang met Facebook

Alle producten en diensten direct bij de Facebook pagina van uw bedrijf!

Mobiele applicatie - regio in handbereik

Altijd het laatste nieuws, aanbiedingen en uitgaanstips

Plaatsbelang het centrum van jouw regio!

Algemene Voorwaarden van deze website.
Lees deze algemene voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van Plaatsbelang. Het gebruik maken van de diensten van Plaatsbelang betekent dat u de voorwaarden accepteert. U dient de algemene voorwaarden te accepteren, alvorens u gebruik maakt van de diensten van Plaatsbelang. Maak geen gebruik van Plaatsbelang als u de algemene voorwaarden niet accepteert. Plaatsbelang houdt zich het recht deze algemene voorwaarden aan te passen aan de actualiteit. Wij raden u aan de algemene voorwaarden voor gebruik te lezen.
Artikel 1: Inhoud site
Plaatsbelang heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden producten en diensten zijn echter afkomstig van derden (de adverteerders/gebruikers). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Plaatsbelang draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid.
Artikel 2: Overeenkomst
Plaatsbelang probeert kopers en verkopers tot elkaar te brengen. Plaatsbelang is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen koper en verkoper door gebruikmaking van de site.
Artikel 3: Gegevens
Indien u gebruik wenst te maken van deze site, zal u ervoor zorg dragen dat uw gegevens waaronder, mede doch niet beperkt tot en voor zover van toepassing, uw e-mail adres en zover relevant, uw naam, adres, postcode, Kvk nummer, BTW nummer en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de site.

Uw gegevens zullen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten.

Voor het goed functioneren van de site verzamelt Plaatsbelang informatie onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan Plaatsbelang onderdelen van de site en aangeboden diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers. De service en het gebruiksgemak van Plaatsbelang wordt hierdoor voor de gebruiker verhoogd.

Plaatsbelang verwijst naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button). Op deze websites valt u onder de privacyregels van die betreffende site. Plaatsbelang heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u.
Artikel 4: Intellectuele eigendomsrechten
De (intellectuele eigendom) rechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, fotos en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Plaatsbelang, haar licentiegevers en/of adverteerders. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (adverteerder) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. Plaatsbelang staat hier buiten en is dus geen partij en speelt hierbij geen rol.

Het is u niet toegestaan Plaatsbelang op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een hardcopy.

Voorwaarden plaatsing Nieuws, Producten, Activiteiten:
 • Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van fotos waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.
 • Teksten en/of fotos van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
 • Het is niet toegestaan beschermde namen of logos van bedrijven in uw advertentie te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het object dat u adverteert fabriceerde of produceerde.
 • Het is niet toegestaan een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid of legaliteit van het object dat u aanbiedt. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun objecten authentiek zijn alvorens ze aan te bieden op Plaatsbelang. Indien u twijfelt over de authenticiteit van een object, biedt het dan niet aan.
 • U mag in de advertentiebeschrijving de merknamen vermelden van producten waarmee het aangeboden object compatibel is.

Vergelijkingen en misleidende teksten:
 • De titel van uw advertentie mag niet misleidend zijn. Misleidende titels zijn alle titels die het object dat u verkoopt niet goed beschrijven.
 • Het is niet toegestaan om een merknaam in de titel te vermelden, anders dan de merknaam van het product waarmee u adverteert.
 • Het is niet toegestaan vergelijkingen tussen objecten in de titel te maken. Zo is het bijvoorbeeld de titel: Gouden Rolex voor een Swatch prijs niet toegestaan op Plaatsbelang omdat deze een vergelijking maakt tussen het object dat u aanbiedt, een Rolex horloge, en een Swatch horloge.
 • Alleen in de objectbeschrijving mag u het aangeboden object vergelijken met andere soortgelijke producten, zolang u in de aanbieding op geen enkele manier verwarring schept over de oorspronkelijke herkomst van het object.

Niet toegestane informatie in advertentie:
 • Advertenties voor objecten die verboden zijn volgens de wet of de Plaatsbelang beleidsregels zijn niet toegestaan. Bekijk voor meer informatie de lijst met verboden en verdachte objecten.
 • Het is toegestaan om bedrijfsgegevens te vermelden in een advertentie waarin een specifiek product wordt aangeboden.
 • Het is toegestaan om bedrijfsgegevens te vermelden in een advertentie waarin een specifiek product wordt aangeboden.
  • die deels of grotendeels gevuld is met links naar advertentiesites of advertenties, die al dan niet met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.
  • waaruit blijkt dat het product dat in de advertentie wordt beschreven niet, of niet door u, wordt aangeboden.
Artikel 5: Contacteren van adverteerder
Het gebruik van (persoons) gegevens die door derden via Plaatsbelang openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot email adressen, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een overeenkomst met de adverteerder direct met betrekking tot het aangebodene of gevraagde. Het is onder geen beding toegestaan (persoons) gegevens te verwerken voor enig ander doel, wat onder meer inhoudt dat het verboden is:
 • Een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, althans e-mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op het aangebodene of gevraagde, dat ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard.
 • Een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin u uw commerciële producten of diensten aanbiedt, dat ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking heeft op het gevraagde of aangebodene.
 • Email adressen van gebruikers en/of adverteerders van Plaatsbelang te verzamelen om welke reden dan ook.
Artikel 6: Uitsluiting
Plaatsbelang behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van Plaatsbelang om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.
Artikel 7: Garantie
Alhoewel Plaatsbelang uiterst zorgzaam en met de grootst mogelijke zorg de site samengesteld en onderhoud, kan Plaatsbelang niet garanderen dat:
 • de (tekst van) advertenties juist, accuraat en volledig zijn en dat de aangeboden producten goed van kwaliteit, veilig en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn.
 • Uw wederpartij bevoegd is de overeenkomst met u te sluiten, dat de door hem opgegeven (persoonlijke) informatie juist, volledig en actueel is en dat hij de overeenkomst op de juiste wijze zal uitvoeren.
 • De site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten, en derden haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.
Artikel 8: Aansprakelijkheid
Plaatsbelang sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Meer in het bijzonder zal Plaatsbelang in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
 • Handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de site geplaatste advertenties.
 • De onmogelijkheid de site te gebruiken.
 • Het niet voldoen van een product dat wordt aangeboden op de site aan de specificaties zoals gemeld op de site.
 • Het feit dat de informatie op de site onjuist, onvolledig of niet actueel is.
 • Het onrechtmatig gebruik van de systemen van Plaatsbelang, waaronder de site, door een derde.
 • Handelingen van de wederpartij nadat u daarmee een overeenkomst heeft gesloten door gebruikmaking van de site.

De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Plaatsbelang. Voor de aansprakelijkheidsregeling met betrekking tot het plaatsen van een advertentie wordt uitdrukkelijk verwezen naar artikel 14.
Artikel 9: Vrijwaring
U vrijwaart Plaatsbelang volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.
Artikel 10: Verwijzingen
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Plaatsbelang heeft geen zeggenschap over deze websites. Plaatsbelang is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
Artikel 11: Cookies
Plaatsbelang gebruikt cookies die uw voorkeuren onthouden en het navigeren door de website van Plaatsbelang vergemakkelijken. Een cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die u de cookie heeft verschaft. De "cookies" zelf bevatten geen persoonlijke gegevens of gegevens die openbaar gemaakt worden, maar stelt de website van Plaatsbelang in staat u te herkennen wanneer u terugkomt op deze website en wordt ook alleen maar voor dit doel gebruikt.

Als u het gebruik van cookies voor het gebruik van deze site niet wenselijk acht, dan kunt u deze uitschakelen in uw profiel beheer. Als u de instellingen wijzigt kan het zijn dat u geen toegang meer kunt krijgen tot bepaalde delen van de site.
Artikel 12: Beveiliging
Plaatsbelang spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Plaatsbelang legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
Artikel 13: Diversen
Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Plaatsbelang zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Plaatsbelang aangepast worden. Plaatsbelang adviseert daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

De in dit artikel vermelde bepalingen zijn, naast de bepalingen van artikel 1 van toepassing indien u ook advertenties wenst te plaatsen op de site.
Artikel 14: Inhoud site
Iedere adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door hem aangeboden product overeenkomt met de werkelijkheid en daardoor juist en volledig is. Door het plaatsen van een advertentie geeft u Plaatsbelang toestemming de informatie over het betreffende product te plaatsen.

Het is uitdrukkelijk verboden advertenties te plaatsen op Plaatsbelang op een andere wijze dan beschreven is op Plaatsbelang.

Plaatsbelang behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties in te korten of te wijzigen. Plaatsbelang behoudt zich ook het recht voor om advertenties zonder opgave van redenen te verwijderen van de site. Dit zal zich in ieder geval voordoen, in de volgende gevallen:
 • De betreffende producten zijn in een verkeerde rubriek geplaatst.
 • De producten en/of de prijs in de advertenties zijn op onjuiste en/of onvolledige wijze beschreven.
 • Het betreffende product en/of advertentie maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
 • Het betreffende product zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de eigendom van derden.
 • Het betreffende product is in meer dan één categorie of is dubbel geplaatst.
 • Het betreffende product en/of de inhoud van de advertentie bevat discriminerende uitingen, (kinder) porno materiaal of is anderszins onrechtmatig.
 • Advertenties die naar de mening van plaatsbelang aanstootgevend zijn.
 • Er bestaat een vermoeden dat het gestolen producten betreft.
 • Het betreffende product is een (vuur)wapen of een daaraan gerelateerd product.
 • De advertentie heeft als doel het (in)direct promoten van een onderneming terwijl hiervoor niet is betaald.
 • Advertenties die na overeenkomst betaald hadden moeten worden maar deze betaling is uitgebleven.

U vrijwaart Plaatsbelang tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt (intellectuele) eigendomsrechten van derden.
Artikel 15: Aansprakelijkheid
Plaatsbelang is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. De adverteerder van de advertentie is aansprakelijk voor de inhoud van de door hem/haar geplaatste advertentie zoals deze op www.Plaatsbelang.nl wordt getoond.
TOP